Pomogli su

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Udruga za promicanje inkluzije
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju
Fond za otvoreno društvo
Fond za socijalne inovacije
Gradski sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu
Gradski centar za socijalni rad
Skupština grada Beograda
Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije
NVO "Kec"
Društvu za brigu o MNRO - Novi Beograd
Hrišćanska humanitarna organizacija "HLEB ŽIVOTA"
NLB Banka Beograd
UniCredit Grupa
Fondacija UniCreditGrupe - Unidea
Fondacija Solidarnosti Srbije
Crveni Krst Stari Grad
MNRO Savski Venac
Sportski Centar "Banjica"
Fondacija NJKV Princeze Katarine
Savez za sport i rekreaciju invalida Beograda
McDonald's restorani
Gradsko zelenilo d.o.o.
Jevrejska Opština
Stolarska radnja"Renesansa"
Rotari Klub
International Inner Wheel Club
Save the Children
Internacionalni klub žena
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Gvozden Jovančićevič" - Veliki Popovac
Galenika a.d.

PGP RTS Srbije
Malac d.o.o.
Čigoja - štamparija
Caligraf Soft
Alta Nova
Dečje srce
People in need - Infocentar "Na dobrom putu"
Pozorište lutaka "Pinokio"
REX bioskop
Jugokoncert
Sava Centar
Pozorište na Terazijama
NVO "Veliki mali"
EXPAT Fund
CET
Bogdanka Polovina
Nataša Jovanović
Aralica Vesna
Jasna Ignjatović
Bujić Predrag
I mnoge osobe velikog srca...

 

 

 

Kalendar događaja

« < May 2019 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Prognoza

Bioprognoza

UV index zračenja

Izveštaj o statusu aeroalergenih biljaka u Srbiji:

 

Anketa meseca

init
busyLoading Poll...

Preuzmite najnovije

 

Get Adobe Reader

Get Adobe Flash Playerjun05 Pravna zaštita osoba sa DS

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta Preporuci

Indeks članka
Pravna zaštita osoba sa DS
Konvencija o pravima deteta
Član 1
Član 2
Član 3
Član 4
Član 5
Član 6
Član 7
Član 8
Član 9
Član 10
Član 11
Član 12
Član 13
Član 14
Član 15
Član 16
Član 17
Član 18
Član 19
Član 20
Član 21
Član 22
Član 23
Pravna zaštita – nacionalno zakonodavstvo
Umesto rezimea
Sve strane

 

Član 1 Konvencije o pravima deteta

Prema Konvenciji dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo osamnaest godina života, ukoliko se, po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.

A) Definicija deteta - Nezvanični rezime glavnih odredbi

 

Detetom se smatra osoba ispod 18 godina, ukoliko se zakonom date zemlje punoletstvo ne stiče ranije.

Dete sa specijalnim potrebama je maloletnik koji je lako, umereno, teže ili teško mentalno nedovoljno razvijeno, obolelo od autizma, višestruko ometeno u razvoju i fizički invalidno dete. Kategorizacija dece sa smetnjama u razvoju vrši se od 5 do 15 godine starosti. Ukoliko se radi o teškoj ometenosti, kategorizacija se može izvršiti i pre pete godine života.

B) Definicija deteta – Srbija

Prema našem pravu punoletstvo se stiče sa 18 godina života.

Uslovi za…

....početak i kraj obaveznog obrazovanja

  • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja određuje da se u prvi razred osnovne škole upisuju deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest, a najviše sedam i po godina.
  • Ako dete starije od osam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloganije upisano u prvi razred, može da se upiše u odgovarajući razred na osnovup rethodne provere znanja i sposobnosti, a prema uzrastu (čl. 90).
  • Osnovno obrazovanje dece sa posebnim potrebama traje do devet godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom, u skladu sa posebnim zakonom.
  • Srednje obrazovanje i vaspitanje traje dve, tri ili četiri godine, u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. Srednje obrazovanje učenika sa posebnim potrebama traje dve, tri ili četiri godine, u skladu sa školskim programom opšte, srednje stručne škole ili srednje škole za učenike sa smetnjama u razvoju, u skladu sa posebnim zakonom (čl. 87).

…pravo na rad

Dete koje je napunilo 15 godina i ima opštu zdravstvenu sposobnost, može samostalno zasnovati radni odnos i raspolagati dohotkom i imovinom koju je steklo svojim radom (član 7, st. 2 ZORO SRJ, član 122, st. 2 ZBPO RS). Istu odredbu sadrži i radno zakonodavstvo Republike Srbije (član 13, st. 1 Zakona o radu RS), uz napomenu da radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života može da se zasnuje uz pismenu saglasnost roditelja ili staraoca, ako takav rad ne ugrožava zdravlje, moral i obrazovanje, odnosno, ako takav rad nije zabranjen zakonom (član 13, st. 3 Zakon o radu RS).

…davanje validne saglasnosti za seksualne aktivnosti

Zakoni izričito ne utvrđuju minimalni uzrast za pristanak na seksualni odnos . Međutim, odredbe krivičnih zakona predviđaju kažnjavanje vanbračnog života s detetom starijim od 14 godina (član 115. KZ RS), pa bi se moglo zaključiti da dete do punoletstva ne može dati pristanak na seksualni odnos, izuzev u slučaju kada je zaključen brak.

…zabrana pristupa određenim kategorijama medija s nasilnim/pornografskim sadržajima

Prikazivanje programa koji teško ugrožavaju fizički, mentalni ili moralni razvoj maloletnika, zabranjeno je.

…pravo na davanje saglasnosti odnosno izjava

  • Prema propisima u oblasti zdravstva, da bi se nad detetom mogla izvršiti hirurška ili druga medicinska intervencija, neophodan je pristanak roditelja, usvojioca ili staraoca. Međutim, ako je život deteta u opasnosti, a usled hitnosti ovaj pristanak nije moguće pribaviti, medicinska intervencija se ipak može preduzeti na osnovu konzilijarnog pregleda (član 10 ZZZ RS).
  • Prema pomenutom zakonu abortus je dozvoljen svim licima starijim od 16 godina.

…samostalno istupa u sudu

Zakon o parničnom postupku propisuje da dete ima parničnu sposobnost u granicama svoje poslovne sposobnosti (član 79, st. 3 ZPP SRJ). Prema Zakoniku o krivičnom postupku, maloletnik koji je navršio 16 godina može sam podneti predlog ili privatnu tužbu (član 55, st. 2 ZKP), a oštećeni koji je navršio 16 godina, takođe je ovlašćen da sam daje izjave i preduzima radnje u postupku (član 65, st. 2 ZKP).

Za razmišljanje: Ako je dete lišeno poslovne sposobnosti nažalost lišeno je i parnične sposobnosti. Ovo takođe važi i za odrasle osobe? Da li se oni ikako mogu izboriti za svoja prava bez pomoći sa strane pod uslovom da je pomoć takva da ne krši osnovne i najbolje interese deteta?

…pravo na biranje prebivališta i aranžmana u vezi viđanja u slučaj u kada se roditelji razilaze

Prema Zakonu o putnim ispravama, pravo na putnu ispravu imaju i maloletna i punoletna lica. Do navršene 14. godine života maloletnik koji nema svoj pasoš može, na zahtev roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, biti upisan u pasoš jednog roditelja ili drugog zakonskog zastupnika. Maloletnik stariji od 14 godina mora imati sopstvenu putnu ispravu. Ako je dete starije od pet godina, pored upisa u pasoš roditelja ili drugog zakonskog zastupnika mora biti i fotografija deteta

…priznavanje očinstva-materinstva

Dete koje je napunilo 16 godina može priznati očinstvo i materinstvo (član 93. ZBPO RS), a u ovom uzrastu potrebna je njegova saglasnost i ako neko lice želi da ga prizna kao svoje dete (član 95 ZBPO RS). Za usvojenje deteta starijeg od 10 godina potrebna je njegova/njena saglasnost (član 156, st. 3 ZBPO RS).

…davanje saglasnosti na usvajanje

Zakonodavstvom Republike Srbije predviđena je mogućnost uvida u relevantnu dokumentaciju o potpunom usvojenju za usvojioce i usvojenika sa navršenih 16 godina, dok tu mogućnost nemaju prirodni roditelji koji su dali saglasnost za usvojenje (član 173 ZBPO RS).

 Vrh stranice/Top


Blic vesti

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Republike Srbije,  Gradom Beogradom i Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, organizovati međunarodnu konferenciju pod nazivom  ''Stanovanje uz podršku i druge usluge socijalne podrške osobama sa invaliditetom  - u susret novom Zakonu o socijalnoj zaštiti Srbije''.

Konferencija će se održati u Beogradu, 29.03.2010. godine, s početkom u 09.00 sati.


 

Remository multi-purpose moduleAnketa sajta

Da li Vam je pristupačan naš websajt?
Rezultati

Mejling lista

Za roditelje


Receive HTML?

Home O Down sindromu Pravna zaštita
. Mapa sajta . Statistike sajta . Polazna . Kontakt .
Vrh strane / Top

 

Sve objavljene medicinske informacije su smatrane opštim i napisane su u edukativne svrhe. Nikako se ne mogu koristiti kao zamena za individualni
lekarski savet. Ukoliko smatrate da je Vašem detetu potrebna medicinska pomoć, molimo Vas da se obratite svom lekaru i psihologu. Molimo Vas da pročitate i uslove korišćenja našeg websajta.
Društvo za pomoć osobama sa Down (Daun) sindromom dozvoljava korišćenje originalnog, neizmenjenog sadržaja informacija u prezentaciji. Molimo Vas da pri navodenju informacija naznacite “Preuzeto sa prezentacije na adresi www.DownSindrom.org” kao i da pridodate link na našu prezentaciju.

Ključne reči: Daun sindrom, Daunovim sindromom, Down Syndrome, Syndrome Down, Sy.Down, Down sindrom, Downovim sindromom, deinstitucionalizacija, prevencija institucionalizacije, zaštita, savetovanje, savetovalište, kariotip, genetika, rana intervencija, pomoć, zbrinjavanje, saradnja, partneri, 

Copyright ® 2005-2009 DownSindrom.org

 

Creative Commons License